Biên bản mẫu điều chỉnh hóa đơn sai [Địa chỉ][Nội dung][Công ty]

Khi lập hoá đơn, vì một số lý do nào đó kế toán đã điền sai thông tin. Việc này cần điều chỉnh lại. Trường hợp này có thể sử dụng biên bản điều chỉnh hoá đơn sai. Khi đó mẫu hoá đơn sai vẫn có hiệu lực khi kèm theo biên bản điều chỉnh.

Smarthome Hải Phòng hiện có cung cấp gói cước internet FPT cáp quang dành cho doanh nghiệp. Cáp quang công ty hoặc dành cho gia đình. Khi lắp mạng FPT khách hàng được trang bị thiết bị cuối. Chỉ cần sử dụng thôi

Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ tài chính

Căn cứ Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ tài chính

Bên A: …………………………………………………………………………………

Do ông: …………………………, chức vụ: …….…., làm đại diện.

Địa chỉ: ……………………………………………………………

Điện thoại: ……………………….; Email: ………………………

Mã số thuế: …………………………
 
Bên B: …………………………………………………………………………………


Do ông (bà):……………………, chức vụ: …….…., làm đại diện.


Địa chỉ: ……………………………………………………………


Điện thoại: ……………………….; Email: ………………………


Mã số thuế: ………………………….
 
Hai bên thống nhất lập biên bản điều chỉnh hoá đơn ……….. số ………., ký hiệu ……………… ngày ……………….đã kê khai vào kỳ Quý …………. và lập hóa đơn điều chỉnh số ……….., ký hiệu …………… ngày ………………, cụ thể như sau:

Lý do điều chỉnh: …………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………

NỘI DUNG TRƯỚC KHI ĐIỀU CHỈNH:
…………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………

HAI BÊN THỐNG NHẤT ĐIỀU CHỈNH LẠI ĐỊA CHỈ NHƯ SAU:
…………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………


Biên bản được lập thành 02 (hai) bản, mỗi bên giữ 01 (một) bản, có giá trị pháp lý như nhau.
 

ĐẠI DIỆN BÊN AĐẠI DIỆN BÊN B
(Ký, ghi rõ họ tên)(Ký, ghi rõ họ tên)

Related Articles