“Cuốn sách đầu tiên về Pháp quyền – Tom Bingham và tầm quan trọng của nó”

Cuốn sách “Về pháp quyền” của Tom Bingham là tài liệu đầu tiên cung cấp cho độc giả thông tin chi tiết và dễ hiểu nhất về pháp quyền. Tác giả bàn luận về ý nghĩa và lịch sử hình thành của pháp quyền và cho rằng nó là nền tảng của một xã hội công bằng, đảm bảo cho chính phủ có trách nhiệm và sự phát triển kinh tế. Sách tóm tắt tám yếu tố cơ bản của pháp quyền và thảo luận về căng thẳng đối với pháp quyền từ chủ nghĩa khủng bố và nguyên tắc chủ quyền nghị viện (Anh). Pháp quyền là nền tảng của xã hội văn minh và đóng vai trò quan trọng trong việc hướng dẫn công dân về những quyền và nghĩa vụ của họ.
Bài đăng: bởi Mai Nguyen với 15 lượt thích và 3 lượt Share > link https://facebook.com/100054073694107
**VỀ PHÁP QUYỀN – TOM BINGHAM**

Đây có thể coi là cuốn sách đầu tiên trên thị trường cung cấp cho độc giả những thông tin đầy đủ, chi tiết và dễ tiếp thu nhất về pháp quyền.

Trong tác phẩm, Tom Bingham, một trong những bộ óc sắc bén nhất thế giới về pháp lý, đã bàn luận ý sự hình thành và nghĩa của pháp quyền. Theo ông, pháp quyền không phải là một lý thuyết khô khan mà là nền tảng thực sự của một xã hội công bằng, là sự đảm bảo của một chính phủ có trách nhiệm, có đóng góp quan trọng cho sự phát triển kinh tế, đồng thời cũng đảm bảo cho sự hòa bình và hợp tác giữa các quốc gia.

Cuốn sách trình bày ngắn gọn về lịch sử các nguyên tắc pháp quyền, tám yếu tố cơ bản tóm gọn bản chất của khái niệm này, đồng thời thảo luận những căng thẳng đối với pháp quyền đến từ chủ nghĩa khủng bố quốc tế.

Sách có ba phần chính:

– Phần thứ nhất, gồm hai chương đầu, bàn về tầm quan trọng của pháp quyền và một số cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển của pháp quyền.

– Phần hai (Chương 3-10) bàn về tám yếu tố cơ bản tóm gọn bản chất của pháp quyền

– Phần ba (Chương 11-12) thảo luận về những căng thẳng đối với pháp quyền từ chủ nghĩa khủng bố và nguyên tắc chủ quyền nghị viện (Anh).

Pháp quyền là nền tảng của xã hội văn minh. Và theo lời tác giả “trong một thế giới bị chia rẽ bởi những khác biệt về quốc tịch, chủng tộc, màu da, tôn giáo và của cải, pháp quyền là một trong những yếu tố vĩ đại nhất (và có thể chính là yếu tố vĩ đại nhất) giúp chúng ta đoàn kết lại”. Có thể thấy pháp quyền, luật pháp là những tri thức căn bản cần có với mỗi công dân trong xã hội, chứ không chỉ riêng ai làm trong ngành Luật.

Tác phẩm “Về pháp quyền” xuất bản lần này cũng như những tác phẩm tới đây thuộc Tủ sách kinh điển Pháp luật của Omega Plus hy vọng sẽ đáp ứng được mong muốn trau dồi tri thức lĩnh vực Luật học của độc giả trên cả nước.

“Không người tự do nào có thể bị bắt giữ, bị cầm tù, bị tước đoạt quyền lợi hoặc tài sản, bị đặt ra ngoài vòng pháp luật hay bị tước đoạt địa vị dưới bất kỳ hình thức nào, chúng ta cũng không thể dùng vũ lực để ép buộc người đó hoặc khiến người khác làm như vậy, trừ khi có phán quyết hợp pháp bởi những người ngang hàng với người đó hoặc theo pháp luật nơi sở tại.”

“Một chức năng quan trọng của luật hình sự là làm nản lòng những người có ý định thực hiện tội phạm, và chúng ta không thể nản lòng nếu không biết, hay thậm chí không thể suy luận một cách hợp lý, điều mà đáng ra không nên làm. .. Để được hưởng những quyền dân sự mà mình có, hay để thực hiện những nghĩa vụ mà luật dân sự yêu cầu, điều quan trọng nhất là mỗi người phải biết mình có những quyền và nghĩa vụ gì. Nếu không, chúng ta sẽ không thể hưởng những quyền hay hoàn thành những nghĩa vụ ấy. .. Sẽ không có ai lựa chọn đầu tư hay kinh doanh, nhất là với một khoản vốn lớn, vào một quốc gia có hệ thống các quyền và nghĩa vụ pháp lý về thương mại mơ hồ và không chắc chắn.”

(Cre: omegaplus . vn)ABOUT THE RULE OF LAW – TOM BINGHAM

This can be considered the first book on the market to provide readers with the most complete, detailed, and readily accessible information on the rule of law.

In the work, Tom Bingham, one of the sharpest minds in the world on legal affairs, discusses the genesis and meaning of the rule of law. According to him, the rule of law is not a dry theory, but the actual foundation of a just society, the assurance of a responsible government that makes an important contribution to economic development, while ensuring peace and cooperation among nations.

The book presents a concise history of the principles of the rule of law, eight basic elements encapsulating the essence of this concept, and discusses tensions with the rule of law arising from international terrorism.

The book has three main parts:

– The first part, consisting of the first two chapters, discusses the importance of the rule of law and some important milestones in the development of the rule of law.

– Part two (Chapters 3-10) discusses the eight essential elements encapsulating the essence of the rule of law.

– Part Three (Chapters 11-12) discusses tensions with the rule of law arising from international terrorism and the principles of parliamentary sovereignty (UK).

The rule of law is the foundation of civilized society. And according to the author, “in a world divided by differences in nationality, race, skin color, religion, and wealth, the rule of law is one of the greatest factors (and perhaps the greatest factor) that unites us.” Legal knowledge is a fundamental requirement for all citizens in society, not just for those working in the field of law.

This work on the rule of law, and future works in Omega Plus’s Law Classic Bookcase series, hopes to meet the reader’s desire to enrich their legal knowledge.

“No one who is free can be apprehended, imprisoned, deprived of rights or property, placed beyond the reach of the law, or deprived of status under any circumstances, and we cannot use force to compel or coerce an individual in any way, except by a lawful decision of those who are equal to that person or according to the law of the place.”

“An important function of criminal law is to discourage those who intend to commit crimes, and we cannot be discouraged if we do not know, or even reasonable infer, something that should not be done .. To enjoy civil rights or to fulfill obligations required by civil law, what is most important is that every person knows what rights and obligations they have. Otherwise, we will not be able to enjoy those rights or fulfill those obligations .. No one would choose to invest or do business, especially with a large amount of capital, in a country with a vague and uncertain system of commercial legal rights and obligations.”

(Cre: omegaplus.vn)

Related Articles

One Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *