Nhiều người tìm kiếm chìa khóa để thay đổi tính cách của mình

Tóm tắt: Tính cách có thể thay đổi được bằng phương pháp nhận thức, bằng cách thay đổi thói quen tư duy mới, từ đó ảnh hưởng đến cảm xúc và hành vi, hình thành tính cách mới. Tuy nhiên, tốt nhất là điều chỉnh tính cách dựa trên đặc điểm và bản sắc của bản thân. Không cần phải thay đổi hoàn toàn, mà chỉ cần giữ gìn nét phong phú của bản thân và điều chỉnh cho phù hợp.
Bài đăng: bởi An Khánh với 0 lượt thích và 0 lượt Share > link https://facebook.com/100043905315374
**CHÌA KHÓA CỦA VIỆC THAY ĐỔI TÍNH CÁCH**

Nhiều người khao khát cải thiện tính cách, nhưng họ lại nghi hoặc: Chẳng phải có câu “giang sơn khó đổi, bản tính khó dời” sao? Tính cách có thể thay đổi được ư? Làm sao thay đổi được? Trước tiên, kinh nghiệm sống của con người sẽ trở thành động cơ để tính cách thay đổi.

Tuy nhiên, “bản tính khó dời” cũng mang chân lý. Nếu không nắm được phương pháp, việc thay đổi tính cách một cách đúng đắn sẽ tương đối khó khăn. Giống như một cánh cửa bị khóa chặt, nếu chúng ta không có chìa khóa thì càng đẩy càng khó mở cửa ra. Chỉ đến khi có được chìa khóa trong tay thì mọi chuyện mới trở nên đơn giản. Phương pháp thay đổi tính cách chính là liệu pháp nhận thức. Đứng từ một góc độ nhất định để xem xét thì tính cách dùng để chỉ những đặc tính của cảm xúc, hành vi (bao gồm cả lời nói). Hãy xem lại liệu pháp nhận thức: thứ trực tiếp quyết định cảm xúc và hành vi không phải là bản thân sự việc, mà là nhận thức của con người đối với sự việc ấy. Phía sau cảm xúc và hành vi thường là tư duy theo thói quen, nó xuất hiện tự động trong một số tình huống nhất định; ngoài ra, phía sau tư duy theo thói quen cũng có một số tư duy cốt lõi phổ biến. Cảm xúc và hành vi sẽ bộc lộ ra đặc điểm ổn định, đó chính là tính cách. Từ đây, nếu thiết lập thói quen tư duy mới thì cảm xúc và hành vi sẽ thể hiện những đặc điểm ổn định mới, và tính cách mới sẽ được hình thành.

Cách tốt nhất để thay đổi tính cách là “thuận nước đẩy thuyền”, dựa vào đặc điểm của bản thân, bản sắc của chính mình để điều chỉnh, hãy giữ gìn những nét phong phú vốn có của bản thân rồi thay đổi cho phù hợp. Chẳng hạn, một người quá nghiêm túc thì không cần thiết phải thay đổi thành người hài hước, nhưng học thêm một chút hài hước thì sẽ tốt hơn, điều đó cũng không khó thực hiện; một người thích ở một mình không nhất thiết phải trở nên xô bồ, nhưng nếu có thể giao tiếp dễ dàng với mọi người thì cũng không tệ.

Sách: ***Tái tạo nội tâm*****THE KEY TO CHANGING YOUR PERSONALITY**

Many people desire to improve their personality, but they have doubts: isn’t there a saying “the mountains may be moved, but one’s innate character is hard to change”? Can one’s personality be changed? How can one change it? First of all, one’s life experience will become a driving force for changing one’s personality.

However, “one’s innate character is hard to change” also holds some truth. If one doesn’t know the method, changing one’s personality properly will be quite difficult. Like a locked door, if we don’t have the key, the more we push, the harder it is to open the door. Only when we have the key in our hands will everything become simpler. The method for changing one’s personality is cognitive therapy. Standing from a certain perspective to examine, personality is used to indicate the characteristics of emotions, behavior (including speech). Let’s review cognitive therapy: what directly determines emotions and behavior is not the actual events, but the person’s perception of those events. Behind emotions and behavior, there are usually habitual thought patterns that automatically appear in certain situations; moreover, behind habitual thought patterns, there are also some common core beliefs. Emotions and behavior will manifest stable characteristics, which is personality. From here, if we establish new thought patterns, then emotions and behavior will show new stable characteristics, and a new personality will be formed.

The best way to change one’s personality is to “go with the flow”, relying on one’s own characteristics, one’s own essence to adjust, preserving the richness of one’s own personality and then changing it to make it appropriate. For example, if someone is too serious, it is not necessary to change into a humorous person, but if one learns a bit of humor, it will be better and it is not difficult to do; if someone likes to be alone, it is not necessary to become pushy, but if one can communicate easily with others, it is also not bad.

Book: **”Recreating the Inner Self”**

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *