FPT Hải Phòngthành lập văn phòng giao dịch Việt Yên