**VẤN ĐỀ TRONG ĐỜI SỐNG CÓ THỂ BẮT NGUỒN TỪ GIA ĐÌNH CHÚNG TA.**

Thông qua gia đình gốc của chúng ta, tính cách, tâm lý, các mối quan hệ và cách chúng ta giáo dục con cái sẽ chịu ảnh hưởng rõ rệt. Việc nhận thức vấn đề này giúp chúng ta chấp nhận bản thân và không tự trách mình quá đáng. Nhiều vấn đề của chúng ta khởi nguồn từ bố mẹ và không phải mọi lỗi lầm đều do chúng ta. Ngoài ra, nhiều phương pháp giáo dục và tính cách của bố mẹ cũng xuất phát từ gia đình gốc của họ, vì vậy đừng dồn hết trách nhiệm cho cha mẹ.
Bài đăng: bởi Nguyễn Hoa với 0 lượt thích và 0 lượt Share > link https://facebook.com/100005844366366
**NHIỀU VẤN ĐỀ CỦA CHÚNG TA KHỞI NGUỒN TỪ BỐ MẸ.**

Tính cách, tâm lý, các mối quan hệ và cách chúng ta giáo dục con cái sẽ chịu ảnh hưởng rõ rệt từ gia đình gốc. Việc nhận thức vấn đề này giúp chúng ta chấp nhận bản thân, không tự trách mình một cách quá đáng nữa. Bởi vì nhiều vấn đề của chúng ta khởi nguồn từ bố mẹ, không phải mọi lỗi lầm đều do chúng ta. Tương tự, nhiều phương pháp giáo dục và tính cách của bố mẹ cũng xuất phát từ gia đình gốc của họ, vì vậy đừng dồn hết trách nhiệm cho cha mẹ.

**(Sách: Tái tạo nội tâm)**MANY OF OUR PROBLEMS STEM FROM OUR PARENTS.

Our personality, psychology, relationships, and how we raise our children will be significantly influenced by our family roots. Recognizing this issue helps us accept ourselves without self-blame. Because many of our problems stem from our parents, not every mistake is our fault. Similarly, many parenting methods and personalities of our parents also originate from their family roots, so don’t solely blame them for everything.

(Book: Renewing the Inner Self)

Related Articles

One Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *